UVJETI POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavatelj) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavatelja.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina je agencija za promet nekretninama i usluge BIT nekretnine iz Koprivnice, Donji Banovec 37, OIB: 79043445623, koju zastupa vlasnica Katica Miler Matulin.
Agent posredovanja u prometu nekretninama je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama.
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavatelja i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavatelj je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je fizička ili pravna osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavatelj dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavatelja. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavatelj) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine, te nije odgovoran u slučaju odustanka vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla.

CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavateljem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavatelj se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavatelja. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavateljem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavatelja na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavatelja, te po pisanom nalogu nalogodavatelja čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavatelja o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
10. Upoznati Nalogodavatelja s odredbama Zakona o sprječavanju pravnja novca i financiranju terorizma (NN 87/08).

Članak 8.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavatelja, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVATELJA

Članak 9.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavatelj se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.
Nalogodavatelj nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.
Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu do 6 % (u daljnjem tekstu: naknada).
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).
Nalogodavatelj je obvezan platiti naknadu Posredniku i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Članak 11.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora i u slučajevima kada Nalogodavatelj sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

Članak 12.
Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 13.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 14.
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 15.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavatelju vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavatelju stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
· neposredno odveo ili uputio nalogodavatelja ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
· organizirao susret između nalogodavatelja i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
· nalogodavatelju priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK
Članak 16.
Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanje nekretnina:
Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene
KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6%
Najniža ukupna provizija 3%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 – 3 %
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
1 – 3 %
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 1-3 % od svake strane u zamjeni, a postotak se računa u vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom.
ZAKUP I NAJAM
Iznajmljivanje i davanje u zakup – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najmanine
100% minimalno
100% za najam ili zakup trajanja 12-59 mjeseci
150% minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
Unajmljivanje i zakup – provizija najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najmanine
100% minimalno za najam
100% minimalno za zakup
100% za najam ili zakup trajanja 12-59 mjeseci
150% minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PRESTANAK UGOVORA
Članak 17.
Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i može se produžiti uz suglasnost obje strane, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavatelj će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavatelj prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavatelj je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavatelj posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavatelj sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.
Za sudske sporove nadležan je sud u Koprivnici, osim ako se drugačije ne dogovori.
U primjeni od 01. svibnja 2009. god.

BIT agencija za promet nekretninama
Donji Banovec 37, 48000 Koprivnica